Skip to main content

Full text of "Anteckningar från expeditionen 1908-1909"

See other formats


GÖT £3:- . • ;:uM I 
fr ETNOGRAFISKA MUSEET 

N. Hamngatan 12, 

GOTEBORG, Sverige 

Elhnographical Museum, Göteborg, Swedcn 
Musée dEthnographie, Golhembourg, Suéde 
Ethnographisches Museum, Göteborg, Schweden 
Elhnographisch Museum, Göteborg, Zweden 
Museo Etnogtåtico, Gotemburgo Suecia Gö Detta band innehåller 
anteckningar gjorda av 
Erland Nordenskiöld 
i fält under expeditio- 
nen 1 908-09. Böckerna erhållna ur kvarlåtenskapen 
genom Göteborgs Stadsbibliotek oktober 
19^43. Sammanförda till bindning i nov. 
19^3. GÖTE 
:u?^ 


£. 


ioT-o^ 

L_ 


f^ t »■-< IL I X-j teisiKatisiti i^iiaiiiiii 

IIIB*<>I>BI itL«aiiiiiiiaii |<l ■ I ■ E I I I I ■ a ■ !.••■■•■•■■■■■ 

{■■••■■■■(■I 

{•■■•■■■•■■■I 
■ 11 {•■••■■■■■■■I 'S.^a^ / ä U IJLI L AAJtA-*A'a.«ri 

»•■ra.. ^:«r;5XÄS 

■ •■■•'■■•■■■I 
>•■■■■■■■■■■ 

'.•••'•'■•• «.'• 

■ ■■■■■■-IibV vm 
|:n:;i'a ■'■ ■ ■ a p.i.i 

Ufiiii •<>•■■■■ 

■■A:'! *&■■■•>■ v 

Ci-^t^-tf-. \^ *^ gU-C-t-*^ ( 
il 


^" *-^^7'''YT^ ^^^^-^ 
/, ^^w ^ -"Vj^.^ "V Vy-r^■' .^-y:> ^ . 
•^ u / . _ . ' / * 

^> :. A 


■^v /^i^ ( c- /hi-^-yi^^r- A.-<rT:.^^^j ^ ii.^a>~zh/-^ 


L^c,< /.^^^v^y^ . ^ 


r/ •i^ A.t^ {.>• 1 /^t^ty /*^^ ^/^ 

iMM^f ysJi^ i^ Lut ( LL ^ -^ t^^>auj^ Jj^ (p^L. t)OL4^ 'pi^ I sÉl< /aM^tdlc 
Tci^p% ... c, fi^-tJ-riuJ^ <i^ (L^ l^ 


I J 
Xä ^»^ A^^ ^^ ^^^^ ^^>.:=^^*. ^^<^ Ct-uu ."'-<. A ( 

1 
-1 


■^ 


V 

\ 


'^•S^ ,/t^/i/ 


^ 


- 


/-t}\ 


< 


1 


] 

ä 

^ 
-4 K ^ / ^ ■ ^?- / 


27" - ^T^Pi-c^i^ 
<9U — 

^/ o 


^/^, 

-yVyrtu^*^^ 

Cf~ — ^«rj«-^*-CA — ÅctJÉ / ^ 


f i-A- 
-4 '^/=ie ^ 
'■'T' 

44 4^ A-^/éa ^^<>-^-c 

— Jza n^Hd. c ^ Jli^t>fA 


— £ 


I 

J 
\ 

\ 


1^ ^:^Z^ ' sJ 


/3^ or»«-'tr~ 

L ^"-^^t-KA^ K V X 4-^- <-'«^* /< "9 ^ 

r - 7 ^ , . ^ I i/t c(AA~/'oiyyKyircu. 


\ 

t-^x-C-^y lOun-cV. /'T^^V» C-f~xa^O^ I 

I %l ct^A^wr»- ^W^-/ Z*^^^ ^-'^ 
Ut (X Zv.-t^t^ ^SLltUAn. J^u^ju-i^ l^ 1 


/ a^..,*«-t^' /<-<. ^^^^-/i^ i^-*^^ u 


'A>*^ 'Ét^ . 7^"n ( /C-^'^ 


^ 


/•''f^-«'t-^ii-r'^ 'd*^ 
C-1^Å-^ M 


^-^^t^r ^-t,,^^ 
^r^ — 


,,_^y:;r ..^^-^ J^ ^^^^^ /■Ä^i-ti^ ^**'*y* /^lUu /t-'-»'t'*< -^«»n 

\ ^' ^Y^ C^ ^/ Z*^^*** !^<r^ A*^ <y-U^ 

;'^-tJ^ . / ('^■f^i.^tjey^ »'Crt^ /C<,-<i^-iH: ^ T 

./ ;:<^^, .^.-^>x^., / ^ y ^^^ 
<q jf^ ^- ^ Jf^/ f, ;'; Ä^-^H,^«-K yi^^'^*^ -^ i>^u^ i"**-^""^ (Ä<C^ I /■f,-*./,/**^ <^<-»*-( ^^i/~T <V«'t Cl-(i^i» U^_^^M-^ Ci*- C>CtH^^ AM-A*-*-^- -^i^tU-^K-, i*^ (31.^ OL^ 

^/^.t^A^ t.-U ,'L:U^^. Å'^ /;:Jl 021^...^^^^^^ m 


fU.'. 


•-' c-^.. ,«,^ /vp^ , ^ /^^-^ .«^A-. ^.>iC^ I Anteckningar rörande 
bl. a. lanaygua-india- 
s.c;*^^^^***'*»!?»*^^^ ♦*^Ä* ■W ■■-«R5i Ö^R 

»^^** 

♦ ;(fifc^ ^^Ö* 
i/l/ ^OCt cci. — . 1^- ^uc^ ^^OflKSMAft;^^ 
N:o 810. 
1 ^ ' 
■:^J^^ ■ >'}^\^' (y«n-a^ - '>**^ Ii L/i i < f \ f - C7/1.' M^r-Lj-1-i.i'i- ^ --,'-(/ vi-t'-<J 5' 'i^ ÄA^tov / a/-i^ -«^5" /i.-^ / i^-e-»-' «;,,*<. Ä.^*-t,r— ,<::^- 

r 

r 
tHU/Ä, O-Ti-t .4 ^i/l^ t**^ C<^ '*^' . -''^ 
/ "^ .4^{^'a A^ a^ ^<^v-^0 , S* ^•— -A A-^~^^ 

^L. c^c^^rU. J:^**,^ Å^u^ Ä'. ^. au-^t-t- / . r m^^o^,/ Ak - ^a^ «s^ ^'^ u 


*^ A"-^ j J ^. (^.ccT" /C£^ '•<«(?<.»--/ 

t !■ Pil .«^^' v - *«*»--/* ''»^ 

L. 


i^ ^^^ 


i C<ii tf/ €r^\^'c Å^jT ^-»i-ty. /^^ 0*1.*.*^ 

'^tÅ.^^^^ -tl^' C»^ tfWS^ >!«*^ /'■i*!'*, iP/c - '^<»j/*-<-f/ n^^ //^^J" vt-X^ ,, T ^^"^r*' '*^*-*****'^'^ <ii-t«.«-»t*t.V-. A ^--t^ M*-^ ifytt.^ ^»-U^^/t^A^ , ^V t/ t-. QM-aX»^ X-C.^^ 


-/- 6^ u-^A*^i/ olY *<; K^-vK _^.*C--»'^t-«--**f-^ A*j^t/ A'^4^ (iZ,-tA_,( ,-iTr ^h-t,*-! Lf /rr / I 


/ i^ \/ r^ ~ yu^j 


t « 


"7/ ' ^ I ^-t-^ /< -/t-^" ', ^ ^ ^i^ji2^ a..-iZ^ ^<.<iCzr 

, __ / *^ y' <S»-«>^^ -^,1,^ ^U^ O-vC^^ ^'^/^' ^^^^-"--^.^^ • 


I y- <l_-v^ > <•■ '- / (X' 1 I ^ I II fl 111 I « III ///Ii/* .- 0^ //^>^ / 


/^ 


H|^k^ A. (A V-r ''e>^<*y»^ o^ c^-i"^ cr-<t 'J^ . 

I 


'-Cl-t^-i- A^t-^ ,.,. -^ .^ ... '<i<^* 


" r- '7" 


IT z^^'*^ ^"^^ / 

/-I 
( 41m^H£(. — ^/i^-^>iH , / -^Vt^, /U*-*^ 

I CiuZ c-^» - Ahu.'^ a.^ cl 
/a^ca^cI^ -Xi"/ -111,11- rr '.' ^/^ÅÅ^^Ui 


/ 
/ > ' 

^ / 
o» 


/2.M4M«y 


J 


^■^ t-fA 4tM *»C<*«-«*^ ^t^v—^ 
t^UM /lA a; A-&> /M< e.vvt-tA^"^ 
lv-U«.^ / T- — 


Z-A-V/ 


.) .,- ■ t-v*.. 
°/a 


(-uoci^H-^c^ Uj>U -HuA yn^ I 


) jJza / S 

i^*^-,^ /^^^n-wvw U^i^^^/iX^ A-Lv^ p, n^uu^ J^ ,5.^ jnM^-dLt, C^-iy-y^f^ ^<u«^. 1^ ^^^ -^^ ' 


c Q 'Jx^c^-i^Oa - *-t-</L A.'K<t g, a. »"6» f,//tj i^i U4<CO.'7.*^ 'O OöÖÖO^^ 


-^ ^' 4Ud^f4u^ 


o DÖÖ OÖQOC 


I 

.^zIT ^ n-r-i^ A^jJ^v «y V1.UU4 T^At - »"•-'^^'''^'t^^ ^t.^t*c-^ i II» A '(^t <l ' iUm, L/i^ Y A^ /^ \ 

!T,_,^jj.^^^j ^^^ 1^^^ ^h -^ X.*-V~v ^t<<*^ /i«-<.'?!r* 2izr A-*T--«V oCca^ 4_^ ki*Jui\, A*--i^ ^*<-* s A^ '**^'-«^ o^^ .^^«. A^^-^d^Ly-^ jL-J". 'VVC*^ 'i^^.A.t.^v. ä-Ui^ ,-2^ 


'^ /vvjT /-.^i ^^ /-M.^.*^ ^ ^^/*^T^-^ ^3l IJO^ x /^A.*.vA-*-T 


^ 


i-^»-i 
ri-tr, tM.!^ ö^ ^ 
Oi cv^-t-t-i CÅJ-i 0-'^-^-, ' «*^ att ö^^ ^^ ■z^sr~ /W , /iH^uS?" ^fe^ K^i ' 


i-t-^' rA-v' 


^^^^^^^ aUZ^ a\^ ^^ ^ ^^ /; ^t^ ^c^i^' c- .^^t ^i^ ><^ ,xe<e ^, «a<il. N 

/ Ai< ii^o^. ■^/é-x-^iV r- V/: / 

' C f '-^ ;: i A-ert^^ A -f^/^ euLiÅ/ ayi -^S-A Xi-*i^i^ r til <8€i44i. A ^ ^ ^«C4/-H^ ^U-^^. ^^ ,a^ a^^tJ^^ ^. /^ C^^e< .:a£Ä/ /7jlJ\^ ^ z' ^ /c. A^e^ i^A^ n^<^ y >^- -- 

Y^-*-^ /^aT^JZ^L^ ^^^-t^4.^^— ''vuMyi^ r^ / 


/LXl^J^^. ^^■^■'- Q^2^^^^^ 


f^ tijL-c-^iir ÄÅ. <4é^ /t^-*^ <2txx^^'^^e^ 
y^iL&nyu.*4^ i4ä ä-7</ /-/^-t.^^ fCHLA^L^ Jjiu^-t.^^ 

^•^atCr- Ca^f-tj-^ /^cn^^,^^^ ^ J(Ja.o^ /fii^ 6-^ Å-éL^ 
'^^itA ' ' ,'' /* '' /-^ -^X-C J-<>^-^/ou^^ ^ ^**UyuX T^-hr- V^ ^^^*< ^-^**^ ^**^ t/^t**-^ .Ä- •<-.<-«v /^UUU^^ 


TZi^ 


>ul,*^ 
^ ^£/i^ •- 

ZtÄJ Ä 4t-*-/"Z«-;7 / ^«*< ^ » ■> -^*< 
I /; ^-< 
cÅ A. cn^<^ 


■■^\ 


lU JU ^ X4^ 
A-t-t*^**. ^^^t^^f^,4UU^ /^ "TJT^ f -é^ 

/ M 
i 


/ f Avil. ^CUtOL^X 


'^ c\ 


^i 1 i ^i 
L ■■•H 
fU^Ji 


1 

^J^-^ o- chX' 

C^/uou^ ftV^AWfW*— 2-*<Jf jjA-»^] c-*^ 

> /t-t-* — 
^Im^ O^C i ^^ '^^v- 7a-<^ 5^^^v > I 
l\^ 44 rf OoJU 9 MWU 


I u< 


L 


v, t.<- 

A*^-' /^..^XTy ^-2^"*<--^ 


/ . -4 iU^^ctc. '-^i-t ^^M^ -^^. jrt4>-0- tit, (U4^\ /t-^HM ^ ^l\'^-*^^^*^< 'mÄ^ 

£iAZ^'^ Ut. lOyCTkar^ u iur- ^U^^' c*^ . . 
! J ' -' / I 


r l4-ji,-f' y-«, :-..;^..; / jy '?\..^u.^ IV/, ll> 


^^.^ — ^"^ r-i^o^-L /. ^ 

I v» f.AT. 

3. 
5 IS0O /!■ '"-^^t:^ 
I y Jt/^l^i/^ <^/v^^:S^ ;.C// - ^/ - -^ 

//■Åt ^ Jz^L^-^ 


'^^ ■t.^^ ' Z,' ^ • L (Z'lL-cXs._ 

o 

(-\ ^Cf^ 

et . » i ^c- ? - A 'i M- !< {^Xi^^ ^ Ä^' a 

/ 


/: 


Ui^jt-^i^ — t^i 


c/. 

Ui^^C-: 


La /iU^tU^^ 
■-' / -< 


00 '--I-U, <-7^*K 


''^^ ./ ^. t*' < /l^-J 


/ 


^-n 


C?('-*-U'^-^ ^ 


«4. ^^-<?_^.. 4^ ' ^e 5>>^^V^^ A*i«^ y«-/~ //. 
U 


^• ^^^ >g- lo^Aoin^ i>f e^ - A-É-^^A. ^ 
^ 

^=CsefiL 

j ty CXl.j~-c •■ «- -' ■ rt^ — .- a . g - ~ 


er ' « ^ -/-7^ /^^ ^if/ - , '/£ 


C O^cO^ ^ O é. /i a. (^-^ <Ä 
'^/ <S^ - /iZ^j ^-*-*<— A : .^- j:?!'?^. - ^ 7 c<^c 
"^^r^ 


J^/%-. ^; . u^ \ ■ C. I /^. ■u4^ A ,^ C^>-£^ <'<-M - ^< -Å /h.ci -/OOt^ — ^yu^ .^t-^iii^ t3t-t>-A. - 
y/^^ /c r~ ftt^u. 

> L X/ 


r ■-^' iWL 


p-^ - /fe^stjT^- ^HU^it^t^ ' -itc U. A'! ^: 

J 


/yi^tyv-^ U^ ^ — V'^ '/t^ ' -^^ i 


i--^. ^ ■«- <' 
/ 

'' ■' • • — ^ ^^. 


^4.^^2Jk 


'-/ f Ca 
Kyl. la — La ~ /pt 


/ c/t-*^ \ —pu^C^-x^ - /^ >i-/-i ^ fiifeki / V- ./ / y / L. ^ '^ H ViS«_ÄfV L,^ U-c^. fL ^ \ ka - La 
\iX. ' ^<f<< ~L a-^^L^: 


fb ./ ct^ L p}^l [/tA.i '/ ^ ^' ^'TlTII—^ { r u 
/ 'dV ' '-^j ö '^*>^ '•^' i»^ ^öV ./ d" 

/ ^ yl^ U< /'^^ a^^ '^ 


/ / ^ 
r ct^A^V 


Cl -. U<^c^. .1 I ^ i-' U 


-^ ^Ö!>--L-v >cx6 I • ' ^C/J^y-/^ ^C< - ^ZA4C^i^'^ 


1 Ä--&~ ^ O^ - 7/ ^i^ 


'Ct /*tÄ '* 


' r n ':.. 


V. 2. J&. J2, iz £L. ^ Ml -Jfc-jjaLyjBh Aå^M^JkAA^kAAM 


<^£'y ###*## 32^®^^ o oi 


-*->^ 1/^. 


^p^BBlKSM^n^^ 


N:o 810. ! T-y^W^ 


v ;7 -;> >;>-'; 


,4- r^ ^ 
;!?^?;' / w - 


j'<i^^.^i^^{yA.^*..^^t*^ . 
i> 

/ 


r ^^ IIauJU^c^ /^A i^f-^^ £u-^JU ^^'--'^ , u / '^: - /^c^ 

^ / 

i i b 


<^ 

I > i^-^> 

\ } _- 'ha ^OutJ 
o 
/ /// /// 
/7<--^-'Vi^'*'*^ Jm^ 
--ii^- yf ■C y] tJU^i/t - /"^-i^H 
I ^4 - /U'- -. 

^ ^ u ju^ — ^1/tA • ^2^ u I 


/-■ ^ 


1^^ ^ ^^/•<-*. i;^1^^ ^U^ .t-^krt^ ^ ^ 

^ ^. Ä^L, ^tr f. 
t L^-^-^^-n c^^u^u^^ y/>''^^^\j^ A-X^ 

'Hj-i.^ ,.J^ -^t^y A^'' 1 Å / - ' ; 

/ A^^<y4jCt^^.^ Lie 
,,^y] \ |r(^-^' 


/h/t ' ^:^ 


i'^ III k 


^ ' 0-<c -l^. I ^r-t<xlvKxt'i^^vv-i 4^~ UL.U I -'H 

-VH^- 2r i^^iUJA. - (>-cJk ^ UJU^ **»*►'*/ 


.<4-*wV" Q oJ'>- 'y^trx 6 5 
/^j:r 
-/C^x^ f 


/a 

<f: .il:? 
/. 3 o /^ -Ac^J^y^ if ^^ w^^) f^f^ ^ --Iv-Ml. /O 

I ^4^ k * ' ■L>' 


//^ Å, cfr^vzf Å^. 


I '»*xv -( s^ * 


^i^ / 

/a s r t^ lol ■' "^^-»^^^tA^ I ' — 


/o '"^ ^^^c^^^^C^ ^/ ^ 


p __ 


^S'^ 


JL , 


/O , 
3. - — - 
.^.So 
^^ ^. JS 


^l__ 


/^. ^Cé 


^ 


^_a, 7s 
^a, — 


r^ 


■ .3' — 


Y'^' 


/J — 
<r — " // i"^' 's % Anteckningar rörande 
Ava (Chiriguano) . 
Guarayo. 1909. 

JUUU^^ 
Jr "TT '^ W 


rTr^-glXXX 


^^^^^^^L2jj 


,x 


V^jmX-. 


^ 
^ILi^Jk^if^Mk^' 


A 


iAHkA.^'^ 


■^ 
Hi4 


^^^2 2 2'-^-^'^ 
±É 


^^nJXZTTIll 


''!lJL&. mm¥mm^ 


fj/^^B 


'^k ^2:^-^ .^^ ^U_^ /;?. ^- ^^^^ <*-<*i«_^ <: mm¥mm mmm ■M'-i fe* H-^ 
^Ä^Swieö ^c 
^ L>t It- l^-l /> ' ^ ~^ T C^ ^p-C<-* '/' 


■ f-rv 

/ — 7^T^7 ^ As-o 1 ^^ 
/t^l^ ^^a-^-^-»-*^ 

.'-':^^cc 


^ ^ SU^ ^4T ^H^ ^-^Z ^;:*#* zA^ oc^a^ ^^t^^^ ./fu^^C£a:A; ,:rt^ ^^ 

i y^A^ ^u/* ^^,#s-#l#c*, ^t-* <>^ ♦-•c-*, yi 'fli^U»*! 
^,4.^~^-«P<<i^ ,-^:^»-*-, ^'^ j^cT" i^^^^^u^, 91^ Ä t 


! ^ct^a. a^c/., rf jf-(a 


/ ^ ' 0y^i^fi^^*^/ .«*'-'«*'9^**<! ^^^^^^-^-i^^^/ i ii>Cr'*-*J^t,iM^ A/U CtrM^. » / O ^'o I ^^af^ctt a^/^a^^ \^c^,,^ 4'<^«^, a^^ 


A^ 


i/:^CC^\ 


a^£^' 


'\j/ifa^^' a^^ cIa>u^ 


K 


V^ 


Å^ ^ 
oés^"^ 


cé^A/\ 


^ T^ZJ^^^A i>^'^^ 'A \l !/ I< 


/- ca A-^^ ^ 


i*fyÄ^*-<*^ T ^^<A^A 

"^ y- 7-^ • ' •■ i^*s^^ 

'^'V^ y* ^ / 4^ '^/ '''p^y/^^^ /^ 

.--f — ■ y 7 >U^ :<.4-y^ /t***#c« /^<-4-t /a-^^ '^-**-*^, c-z-^ ^ ^J-^^eJ-< 


^y* ^.^01^^-/ „^^ <iy4-^ -*i.#t*^ Mt,^ ^0é* ti^i,>4^ ^<*r '/L^ ^ 

/^^ 9'z.^^^ 


^Zft*^ Åc*- /^■é>^Si*J^ ^^ ^' '• ^^*^ '^^'*' ^^*^ 

,^^ >ey ^ .-^^ ^-*r 4^ ,^*^C^ z^' ^1 i *-^ 


^ 4 L«>.«i gé4X^ 


^^ - -rf^ z^ ^ /^ <StV'f:*^'4r' ^'*'%4f Ät0-*.-vr*i. ^4, >*.,#./ ^M-*4^ ^M/M^^i '^•^ /^^i , 


^'-^ ^ ' €^ ^ a^j ^€^P^ ^ ♦*<«, t 

4^ ^^ /^ W *' ^ *' * ^"^ /^*^ 
' ' ^v/ jiUU^AJoti i^-i^ , ''''»^ r*^ ^*«V^ 

^>^*<4^ -^^^^ i^ ^.Å.,.4:,j^ 


/L T" '^ / ' — ■ f 
'.^ie^ iiJ^^ ^ ^^.f^A^ 

1^ A-^-t4.,é'*<A»~, /tt^ Cctiw*^ /^'^^^ vita 

/^A>^n.4c^ ^a^é^i^Ut£ ^'^^' '^\. 

^ ^^ ^'^^ Z>c«. '^H '^ t*^'t^t i^»^w 


1 


"I^^ ^ >-i^ <3^ -3^ 


/^ '#•-«— .-ÄäJ^^^ ^ ix-*^ /<i~^ <a^Ä^ . < «ii i < »it 


.<*< 
'^'^^^-^ 'H'-^ ^tLéL^ , *-0 * * * , 


I c^^«^> 


/I 


*y z-' 


/ 

^ y^iU* yi*— /*^ A*^ <»/ ^•*-*^, •^^' 

i>?^A.«.i->, ^^ a-^t~%^ kt^ ,-*-«- rt-^ ■"**-< f*^ ^*^<~Å\^ 

,'^^K,i4»^ **C«^ ^Q),ty^ ■ .< V i tt'' / * t. 0„4r~n.fi^ "^^ ^«,- y^.2^ ^*^ -'^iOTM* ./^'^^iX^ <<^ /4^ /'^ /^^/Zj iW 4*-. -^. ^^^ A- 
«^-«M»<A< 

/?^^ji<L ^d^ ^'-4?^.*.^^' i (i^cl^, }^ Å/-. t^ii^ ^^^ / 


c**^^/W 
^ ^«-< ><, 

t; $.*-**• 
aiU' ty^^t^U* <!>W---/iW .^^Å^/u4- i/'7 ^^A*», /C»-*-- Å.*^ tCu-*^ 

4c* ^^ ^l z*.*.^^.-^- ^•^ .u^ a^!^ 
a^oVt eA . ,?«^ / (:Z*tat/**'**^ i/\i^ *yi^ Ä/^ *»i!<*«X 4t^'<i^t' , 
^A ►. JL^ 4h*f^ "^^ tfi^^^^A-C^.fey^ y<?% . 

// f/^^ ÄT, ^C^mt-^t^é»^ /^««<%«r»^ ^»-»V»*- f^ ^^^ 

\ J 

\%^, A*.*.^.^^ J-t^^^^ 

^it^lu/ ^k^<»^ ^^^^V^ ^ii-^y** / : ?T Ci tl-r 

• iU^-^^/^trv ,/ r- ^^ ^ '.^^ -Z. o^^ >,-^ ^o, gi«! ^ I. Ä»f-— 
,£..^»t^ai-^ cArT^-Mj^ it«-*<' .X^tC^ A^ ^^ ^f ^44.«j^'«*u^''^^#, <^ -^te*.*-» yi^*-^ s*^ 

jii^ C^'^ y^^^-^t-^JB^ t^C^-»*-»*Å^ /'<^-<«.^i*-»o*t,. •-Ar >e^. 


for .^ ^^-^ <S»Vä-«, -■^t*-*' /c**-, '^^d^ I ^L*^ dU^^ ' ^Ul^ c*^ w5^ dX. ^ ^J**^ .-^--vU ^-c^/m^ "Zt^ /rfuU ^. <j^^ ,At'.^k>^£é^ >«i»-*-v 


ä ■*''CU^ /^i^^ .-^CiN***, ^ ,^«^K^^^ Xjt^'^ x<C^ -7^ 


i Åo-^CL — '^^^*^^**f«'«^ >Cjt Å^^^e^ . '^ li..^'-^^ é^*^^-^'^. i^^-i:^— ^^ ^^^ 
' y,'^ C^,éS^ C.ét.'4-é4t. Ä-^t-rf**-*-^ ' • Itf^-^a-^kT" 

k-^r Ä,4^K ^'C^ui*^^ ^<***ri ^Ä^^^t*X.-w>4^ 

^ J* ^2«i^*n iss^^ öt«.«-< ^ ^ <^,<^*W 

CXtC^g^ ci^^f-uj-i^ ,£./ii<uCr- ^ ''^^<-*-<.^sl^ 
^ 
. .-....»^ c*..^^'*^ ^e*^..^^, ^^^^ _i — 

ys^ ^^(uA -.^, Z ^ »>M<^ 'W-^^ ^ji-**^^ -o*^r«**--^ 


'^A, ,'^/-*-^ Ji:^>^ c--- /<r/^ -''éo^ ^»Hc*w, X^:<^ 
o 

4 


>A-tra .J^ jé^.^^**^ ^^ /y ^^ fié^^ ^ ' ^' j 
l^jW^ ,,*^ *Ȁ*- ^)*^ ^ X-u. ^ ^1^/^ ' 

.^^w äW •'^ ^t^^X-^AjLf eJ^ 
*^^ 1 

^ /ii^^^t^ >^ ^' ^••***<-»^ <»^ ou<7 

' ^-i-^icaiS^ ^-c f " ^ 


^0 


T.^' a»?»' i Anteckningar bl. a. 
om Canichana. 1909. 
^P^bWKSMa;,^^ 


N:o 81 r. 


> 


I- 
2j ,Z-^y<^ 
I bl J il 5y/ .i f ; /-.■ ■' 
--M^ 


;;-/^r ^a,^^^-^^ A^t-ÄX, ,-»<*.«V X^-<<!--*-<C^^l ■jT^ — -"^ « 1 r < >., ^ ^ä!a_ ^^^ T /- •2»»<T^ 
i c-V ^ (* <-• *l -> CY.< 

J^ V« ^ Oäi/épt a^^Åt ex 4- t U-'*i. iX — <^**a it^iO^ t^' ^ ^H^lf^ — c>-t.^iii L^r \liyf ^ — £*t \tÅGi tjt 


(^■Cm.6K " V CL ^>t^ I ^/^ <^ ^Ä-'»»t-«ri — 


^yc^'- A(»4. 


/ ~r 


y ■ÅÉ^ClÅm.^ J/ ^a^(^' 


;— o xU»-*».»-^ 


ifer 


C^a-t^^ -<t_ — I • / 
/ I /^ 


C^CK^ CL. — /*^ /<ä2<#^^ 


-i^ - >y^ '4cr^cx^yu<' / /, 6*'**'/^ — ^i^c-^i^^crH-i <Pi.<^^crfiLcr' ^ ^UiJt^tr- '— ^' n>-%tyci 

U^c/- 

■yj. ^ ■ "' ^yfU-^JuC — :^«^^*4^ I ^ u C>W' <v 
^. "V, u 
/ _ 

v/ /?/<■«' v 

l^,^^^/_^c^.^^ :r.*«- 
/ 
/a^«^ 


/ / ^■. 


v 

Ii ^ 
K Åc^cr- — e<r- - -^ar- "7 

"ti _ ^ / 
/ 


y. ■^■«^^^<^'Pt CL 


— 0t€^iZ fH<^/cL.C^ r ^*^<!L äyon Ä /- 1 
■ c' v,- , ;,^A<f <jy'- / ;^ ^c^ /c-** <x^c. ^;:Tt^£:i^ /ua^^>p-<. y "^"TT /'/^i-c^a^' U'^^ "" -^-^ (>4^ ^tX4,^0-^0^ Åeiy^^ a,^^a=SLÉ2~-j^ ^ ^ C>/t^i^c ^a 

/ >^^ ^'tzjC v /lrS^:SJ^ .L 


i5^V^, \^^é<^< — Xof iC't O a^^a^ Tä^iHcLf i/ 

^^2- 


^ >&*« Å ' /l^a-Å^^ — i^V ^ :;^- v-> ^^^/^.c^^i — -^/^^ .r.',i_^< 


r 'icUJ^ayi^ 


u^ -■ III 1/ /^' .^-st*-: '^éi^ ^ 


/ (^^ ^>-**^^^<*^^M--i'7^Äi^^ 

-^Ä^ / i^ -- <r' 4r<< eie>^*^^^^ c^^M^y^ \ ^ >'A'/aMr«**W/ijt_-r— /T^^ '., -*!*;<' <<? /^^^^xJtr-- ^'^ <3.,rt^ >^ .^ ^**-*t U^^-hr^ ^ 'r+ 


<3t«-r 
4^ 
6y '-"■ t^ /i^ h{ a.^t-Cr^:-^^ 


/ -^ -^^tUy^cfJ^^ ^^»^'Ht^u^^ A^^*^c>^'<:é^^^'jtc' c^ ti J 


yZ-Ä" ■ T^l^ V- -e^ : ^ / å^ä^'^. ^ ^^ 
/ / o-c-^n — 


V^ 
/ fl<fC^C^ uJzj^ I'.- ^ J -4 i^ut 


^ 

^ ^ _ / 


■y. ^"^ — ^ ^A.A^^{m^ J A /^ ■/;ÅMti / / f^ f^ 1 I ^t v - /A(^* A^<S^< C/ *i^ 


-^■t^^ ^^.^^ — ^<t^'/^ ^O"* ^Z^ Å*-^^ 


wJ f 


f^' «-«.-«lV ;^^ . /ét^^^jlc^.avC' ' y/ioM-t^lf '^^*-*^ A 

I * Ä 


{J^ ^. ^ ~ a^ticcU.*i^9^ 


^^■*-**-^ <»»^< ^ j ' TT ■ 


/ ^ !•. J I 


cp^:^£i ^o^ 
P-A*/ /*-/ V^ -^-t 


a 


/ ■/^ i>**^iC-tKAb4M.^Mjlf:Auk / /y er" A. /^,^c>L'^ ' — /^^Ä4ty/J / 


/x^.^ /^^<t^ C^'l^^.r- - ./^ I 


/ / «^A-/»» C^ i/r o^ 
i /7 A^i^t/ tscJL-tr- ■*• 


^^ /Lee a^^Hee^^/^^i^\ /^— c/rti 


t^ 


— 4^^f*v (^o-^u^ i (/ 


1 7' '/•^ /■■ ^.Z- .p-' 


L^ 


,i*^' £/C Q-/'h .^y' ;^^C--- "" y. ^„^ j^f ^x^ ^-tt^ V^" .";^>^ ;;^, . o^Å^^-^ w_ 1 

A^i^b<^ - yfc^^^'^^_ r^tVa 


— <^s^ ' /^.ceJZ.**<£^<ii4 / J?i£^ Aa-*^ X^i(, t/ / y ic ^HC>tr(^<. a >**^i ■ a^ ^ i^ , .^^^.w- 


1^ 

} ^Å. 

''■^-: 


C 


y _ ^ 

^4^ C i - sSt^rf- z^{4>eic.c- 


•-^-»•^jl — ,>^<a-«*«^^<**< , 


v^^ ^ ^ A^r^ 'j^*i •■ ^^<^ "I I 
sU^h^ \ \ ié^ J yr l.lv>i»^f^\ i^t^t JZ^ '^ <^:.^ ^^^. *-/4-t^ ■>if,- ■ ^' K 


>*A'<s^^ 


(«(_ 


7 

1, 
< 

1 

\\ ' ^^«^*"»-» 


7' y^" ^ ,^7-/ ya> ^-^ 


4-t- -^ 


7tr -'^-^-i -4. - 
/f^//^i ki i , T l^jM^...}/^ ^L^^/mC^ i 


ö-r - 


^ L a^>i>«-ir- — >1<.<U r<-r ac-» U^ L C/t-— w-T-^^-Jli " y , Ct-l-i^t^ t^*^ LO/V -^ OM-'*-^ ^WlAli/Ui 


\J 
cu - h..'irwJn^ *v 


4<<McK*<^ LMo< ^ 


^yiA«" 
\/\Ayy^ 


k^' c^ . -.TT A^ C O^taO/^ O^ ct - <U<.>--- V^*a- ' tr*-^ £^<-t ,si/<-< 


f.j ^ ,^.'-r.' f /<2a^ _ t'*^-» 

^''^'^^'^ \u.<^^-r,.UlryuX.^ ^U-K l/ri /.^ C-. 'L-L^ 


t^ ;*«A 


.0^ , 

/ifi-^uJ-^^ J/-^-* 
^<<-<-v^ 

nu — Cm-H 


•"»Ni. 


öt-y ''A"-'^-? . -^,. r ^ 07 07 C3L-<rTa_ 


■^ 
-3" Ä n IN '^ 


mm 7 O Ö l-'^!^^^' 

/^juJ^ /7 

<^< u^ A^ /.■►.^ e—-^ °^^' 

v^,^ rv-<.< ^-^/^ (»--».v- ^■»-*-a--«-i't>» 

/y -7" * j 

^afc -^i^-^i a,-i^r- < I 
MO ■ A •^Ml y^LL^ ^i^-^ %vJj^ U Itr-U-^^-Aj. , ■^, 

/ I "^^-^ ^^ ^ A^^ (^,^i^ ^^ ^„ ^ 


T-CUt^ -fA^ i 


4^-*^^ /t^..,J^ Ä^ /Lr- ^?^ ^<. ' 

^ -t" — ■ -r '^^ 1 ^ /<«* ,2^-** I ^ ^'i-i^' ^i^^^-v«- ^^^-^"-^ 


^^^^-^ A-**^»-^.-* A-^V^ ^dA-^-xA^ *>. I* _i 

-wl^^ /T- ,^ /^v 1 
.>^^ /<^^ i^.*t^, uÅh U^4^^^^ Q^ ^***-r^ ' a^^-f '<^uu V^— /^'•^^^'-^- 

^i.»^ »>t^y y4^*^-<-.-<i-»^ , y^'^ 

» 

^<ui,j. ^M^.^ -^^^ h^ ;^ a-7 -^i^ 
x; ck^yU A ,, ^.ir- ^ 


C^ ^'<p^ c.^.^^ a^J /^'-pc.7rj?cu^ 


Ä-fc-, r%*'>\ . ' /-. ^^^^ Allt, ;^ u^ ^/^ . . «,*^ q^fii^Z64^ <?<;^' ^^>^ U-^-^ ^ 

***-.. «^ J^zL^j A^ é^^ 4._^ /;7^».-K^ 
K^-^ ^A.- /^ 4U4^ '^' *r cu -uX^u^ 

'■ 'Si o^ ^ (^.-M^^ ^.ZU^ . ^ 

i 


^ ^»..^ ^ ^ ^ ^ ^ 


< T1 »» - V, 

i? yi' r -'^^.^W' Z^^.,.*-*^ ^'-t^-*^ ^^ ^u^ _ 

t-»*t.A-x,>iU/. ^^^ ^^'^'^y ^'"^^'^^^ f^^<-'*p<^t^ 
j;z^y^ ^«^y^^ .^^^...Ji--^ 


Ill c 
/C. .^.^ ^ i, ^7 .<»^y /^ ^^ -ä^- 


''4 
I 


I 


/• 
/*^ v y ■« ^*p- ^ 


^f> -/..^ A:rx-K «-«-«-J ^^^ A-*-*t. jfi^ • ' li^^/ fr 


.,«*«v*, ^V ^^ »^ ,*^<^ '«*r* *iv -Ä^;^ 


V ■ • i^f-t /^■yd-C- 


I ^^jL/ ^' ^^'^ <*'^ ' '^'^ ^~ 'Z.^ 


'-/. /j,.^.-^,.^' "■ ^7 _ 

^-— ^ ^^- .,;,- X...>/ y^ZrV j;^^^ 


^t ! , ^ . . /i-^ . . ^-^^ ^ /*y /U SJ^ äc:/^ 
,*^^-j /i'*-*'*^ ^tM.-^ ^sj^i- /^ y ^' Ck-^t.€<^ ,, , /C*,té^ I., 
'z:,^ ^ /^^ y>^ i^.*-»-» -»*.*^ j2'-*-f-if A^ 7 ^ .^^^J^' MT 4^ <J:V i^^C^»^ tK4A tJ^ 
f^ 


eu.:7 'Pt^/^/Zs J^ ^^ /^w 


r. 


/i^ S^J-i'*-^-^'^'^ J*^ ^**--^ '^^7 '"^* 'l^U*^ 

,<^ a-t^^ ^i«»^ ^<-«-v ,<»^-<-.t-t— t 

/^i*-t»-<^ 'f^t 
^ ^ k 
/, 
'<*^ j^: ^M Y**- ' j^A^ -^.tt-* A>.s^i ■ . 


'^ .^■^•> /■■ ■>-^-' IXj ffJ~l-f-Ca^ \ 


4^ i>'Urw^/^ 


^A- ^J/Å^*^ 


i 

1 ^ JL^ 
\ 


^^ 
1 _.^?^. 


^»ifc^ ^>L. ^ - - -" ^ * I >a"*^ 
£^-noc^^^ 0^ ct^-h a. ^\. '" /^^''*^^*-«*'^^='»^ ^t-^ ■z. 

O-ZA 
'^ _ ÄQ-r,^ ■o- 'tX^. 


^iPly - iT CTffn ^«^ ?i4 '^*^-*/»w5i^. -^ '^- /4l'/v' 
f "7- ^a^ ~ ^^^t-^ - y«A>»-«.^ r 


.c_ GL. ~- 


x^ .'#fc«--^^'i -. *^*«^j:a- ''^*,*,«^ 1^ »^/'*/> 

^^' "- 


c y ^ . / \^ /^ / V. 


wn ^^^e-^ tf" i<i — 


As^ ^V^tr^S!^ ^^,4.,.*^.^ ,a^ ^s^JZ,,****-*' ^<tU^ -^ -^e^U^ -*<-i'«,** -ö^-^. 

1 ' J ^<f ^-<iu ^^ k 


-..-^^-^.V 

I /• **>^ V. ^^ ^ 


y 


i'^^: ^ A-^^t-^-^e^ „ ^ ,a.,^ ^ 

vjj,^^ é^^lr- KiCA.«V- ^ ^ 6^.**- . ^.♦'Ä*-** '^»^ /^'^ ' y . ^^ y 

/St^ /:^*t< '**< 


v 


» ^ c^C .jii^gyx^ C^f ^-^--^cjt-^^-*^ 'W.^ 

U4e ~ cU^ Z«W7 ^^^^^Ä-'»*'**-^ 
^Ä-**-*^ /td C'/<^ - (irV^ /ii>u, — <i^<au 


_ X<-^^tj^^^^'^ 
y^-e^ uét *^ Jt-i-^t^f 
k 0^^''^^^'^^*^- y^^i^ iSH^^UT" /U^ty^ " 
'V 


— _. , ,^^ 

^ : .; 


'V'^ c^ J^-t'*!^' 


>, é,./^:< 3" 
' • 


^ ^A ~ x^ 
l^u^. :U'<f^ ^>tt-% 


-^.<«-» A-^-f-Vd' j^^^ ^» » J » — 'I - ^ ^a»-**^*' o ^ r/d. jeZ^ y*^ ^ 


/**.<^- ^<« 


/J^ .y ^-^ K*-*'*^^ <^*»*;^^^' -»i ' < . '* . ^'*«. » >^*''^^^ ^^ 


^/C / <'-. 


-^' .^CJ: 


/ (^'^•*-t^„~4^ /^^4^ /S^ • ^^ X^..^. Å^y^ 


^ y^tK-^^^"^-! „. / 


^ *yä>«/U^ Ä<|y<^ 


. ..'• 
//?■ ^' j:jr ,4^y»vi^ •^***i;? >^t'^ \r€*-*:^ fi-1^^ 'AC^ -•V 
^AJ-^-^ <:?^*>*- 

■^J-^M^^ ^t*-**^*"» -^-t-*^^*^' l/o^-c-^-t_^ .i 


^^1^ ^^^^-j-Kn-^^T-*: >^^ ,A^ 


I 


/^ 4' a^i^ .^^^»^KV^Wft! . 1 <JJl-'>*-*-<_ '-icé-^ lytdl,^' 4*. 


;^ - ^ 
'A'«a>.A'^^,/ ^-e^. *?*?<(- -n^ I y<t^> f cc ' /'' i'-' ^- .y i«i «i. /i.^t_ 


— /»-^"^Xii^^ r ,^- 

yJ«''j^' • 
L- C^yt^ ff^- ^ ■ ■ v / 


^ 
^_,:É^t^ . '/. Å^\ \ fihf m^^ j . «.i*< v 


^ -7 6v*(,.vu. "2*/^ ' < ^'Cf^ / '^' 


^O? 
''^«4<4c-%>^^ »^ <*<rT'i^ «-*V* ^£«^'4t ^3^<t*-^ y^'*J^i^ ^, /. ^ /i'***^ Qe>4^..^r- /t^ ^<k. CyK - i/AJ^ A^ 


«C^ ÖUv^ 

ly'< /^ /ä /<« Z J. ^ c\ 
/ 9-i. V 

/'/ a, CA^ - J^ftf^. 


y U.€-U - ■'kyuo^^'^' v'V' 
7^^-j^-/^ - Aacp /--- 

N "^ // Ä^ * 4^ - .^»^ //ie^ '.*té<a/ 
1 '^^C - ^H^ - >. .^^ 


'^ä" h- / 


«-c^ - Vä- 
7". *'-V^^' 4U* 


V 


1 ^^l^^^^^U^f^ 

I jirz*A*«t**«^''Tt-*-». • I <!a^«-t-i*r'Ä .f^^^c^y <t l**.-'^ 5-*-»- ^'*-» ^<^^ /<^»>--, f-^ eA ■^'tZ^ A^/*Å^^ /*^' >* y»T,*»<'^*» <^,^ ^^H^« ^ A *'•■ " - Ä<i3r 
/'*-»<^^^ I v-i-s-; i4--*t-VC 
.^ ■^.-J^^^ 
^-^•^r^ 
■^ ^^*~*t-Ä-<V s^-a-^/xt^*** -r^ / 


4 oM 


T 


.^4:r^ 


•l/l Oi^ a^ I ^r ^^f^^S^u 1- X^C/^c 


<**-»'' 

4^ *'*-*\a ^ •^^^'T-^ ^ ^a^C" 

c/^'c/d. / /itL/yi4^44</fL '- ^f^oMa ~ f/^^^^M^ 


CM 
J 


OL f^o: ^ o-rJ^ /l-^ ^^^^ ^=^ ^^*-^__ ^^Jo^A a.-it^ M/L^ '2*> 


i^År.^, /^^»-^ /^/ "-^ / .>^^ ' A^< ./J v^^ry ^ 


't s:l '^*u^ . 


^/>^ ^ fl 

/i" 'W^f 1^**-^'^ "^»^ •^ ^ -^'^^-^'^ A%€^ 'fi^tJit^jCS .-t*^ 
!,<^^>» 
^jt.-f-^t^ 


^ ^Ä^ZZ e-ii^ -Ä^^y^-^ 
Å^' 


(^/Ly / Ci 


u Ao^Ml^ U4t^ / ^^£i^ ^ 


/S-.— A _ )^'yU^ 
/ 

K 


dJ^C. •/ ' 


Af-t^c^ <x ^^f^t '^*^ 


t/ 'iM/ V V _ '■^C^.^i.^lA^ 


</■ 
-. V' 
4^cl-y<riHUf.'2.^ ^^A-;?^~ ^aL.t<, 

'<^:> / nt 

. ev / ' .U J Åo u oU-it-i-^-i^ r^AA.y^^'^^'^-^^ 1/ o a - ^^4^ 'Å 
/ 


hun^tAUfi^ r^-u. ^AcicÅ k Å - ln.ouf/ - nAyf ^ u jg^-^ ^ji^ / t 


c> 

Jt 1't''^^^ ţ.^.y^ . / *'«2--^ i2Ä-i«0« cX> ^ l/l/uM^ /(^r^^^ ft^^^— ^' 
\ ■U<*^ ^^-^ '^ ^ *^ '^''^ ^^^ 
/ d^ (fUM^a x<t*vM ^ ■fn*^'^ M^ -^^ A-*^ i::^.^ *u.*J /il**»^/-* Al ^z^/y ■Cr'^-^ 

^/fir"/ t 1 - -' -S^aI^ /*i-i^A< 

^■^C'*>f*' i^- * 
''" 'I 

^-^.-^y '^■(tm y ^f"-.-, 'V.-^L ^A.*. ^*^ i^-py 

;r*^ <*<' ^*/^t^ éé^'^ m / -i^'^ /^ '^-^ 


^1. 


5^ ^/Ä Ä> .^*-*-<^* ^^i*^?- .4-*^ 


r^ ^:^^ .'. ^ij:^ ^^ '^- 
^ ä; — T^x « I m-M j < i*-3^j*jyi/iO / 


"o^ v:. '/ itf alkMV 

y4 - -^ ■ <^.^IU^-^!«V '<^ a.^f< ff^ ^f n ,if 


^ Ä^ ■f 
_ Öt-^t-trt-*-^ c^- 


/wccya ^""^^ — ^h<,fJ^ ^'^^O 
é^O-rx^ l^i-^ci^ , : , \^.f :, '^^ 


t .- ,^*<.-#fc*«-»*> '■^-^ ^4M ^1 I i ^^■y^ C„r->^i*-^ r^ .__? l^ . 
fC^i^^' 


Å, 
' ^ 


I I Vi *^<iMnr<^^ ^«^^ / (ii'-^. '-■^aO O-u^Ct ^■^ 
XcL.^ <^./ J>s i^C.4^<- tr ^ 3 o^ ■" i* "^/^ c. y 


•<\ ^c^-^/jt l,'a^*td c^ ^ a^ Uc J^. ■ ^ . 9 -^ 


v^ /^./7^ c ^^^W^ , - • •— ' ' '■• -^ 

/ ^'^ ^ 

\ 4' ' 

£ 

a t' v^ '^^ '*^^' « L 


■ ^ ■ ! '■! ■y ^ -V 1^ / 
' Ct^-*^ V? o '<C'i!^t.^<.-t^ a cc «-<:<>"■ 


/U/ - /^. ?A \Orpti(>iir , T, ^^ 

-j <A - -./^ 


f 

J J Ofr Of C^^ // 


P-j ; « C S I *t4###lf IP^'^^^'T^^?jriK -i .,###### 
/l:yi-«, /f^9^ 


\vmk^ 


I 
r' ClMa^,^ ^,,amKSM«^^^ 

N:o 819. <r"Vi 


\ii t. qp ^r^^ /^// ^/ 
C^4p^ Off-^t^x^ -*-«-^ f^/^ ^<y <#«. ij^*-^ />***- /i-e^^ ^,^5 «<<^ 


■ I ■ »I I >b« «fc / T' 


. A..^ .Ä-«-i« i 


h''Cty% •-fc*..^ «A^M^,^ X*««.mvL« 11 1* -y"-^ 


^Ä*t*^ y^ yW «»Jf ^.»«-. >u ,A.-» ^w'***-» ^^SlÄfc . A-*-^"^ att M*-C 


,0** '»•^' « u^jg< :/*th-»», /«-•-• ^:^ -y- |/^ '«-4«w ^..-»fc» ^•^m^i / J i ruiHA***^-' A ^¥^ /!ft^ ^ *< <!ia^Ä /«^ >^-<C-« d/^-*^ ./ 


JaJu-1 fCi/r -^»♦t^-s c^ /*f I J---**-»*^ cut, a /**-*, e^ ^ ^ 't-i-*<^ /■ /■ / / / / ./ ^^, U*^^ Ä^ *^ 't^^ 'Z^*^^, /"»^"/•-"H** y 4*^f j/^.^ ^y^ y*/** <*^ 


' ^*^- 


*^i^ ^^i9-pt ^j^^yW*-»**-» ac.««.» » «>. c^i*«.A^^ ^. 


^ »**A .^-M->£> ^,;>w^, ,„^ ,.^j,^ ^^^ i 
x^^*-» 


A. </«tq^ r Lnr UiT' 'V^N. Ä/HA/t ^^^ <^ V^^^W) ^'•"^^ / '"'^ ^i<-*»W '"^^. ^N. ■•».' ■ 


^X Jliy «»•»- *», /€*«.. •^y ^ ^-<^* ^ -^ ^ -^ ^z** 
^ g,^^ *fc»-*^ .tfSi^^ ''iSjO^l ^/^ ^t«<N.H, 

■<$7* <^4ii^ f»t^^^^ ^ t 0»«.0 n ^ ^si/C <**-•-*. iw*,^ \ 

• 


/ /^(^A /^hi^b4^k y^f! ,i^C4,^KU4 -^» V < »« «. , U , <«i /^ -I r 


'**'*^ / ^ ^*. *-\^a^ ^' /^ /'•-Jr^ ^'^^ ^i^*-^ ^ir/^.*. ^' /'^■^ ^ , ^/iu' lA-M.^^*-. <e~»'^ ^ ««»-« '«'.'>«^ •**-<i<^ /Ä,»4^ ^i,^ «^*4^ ^~ 2^ ÄM^^ ^•x», y^^-Ä-t '<^-^^-^ .^^^..^A. ^^^^ L^^lM. A-- /iZ^ '■ ''^ 


■7- y 

"''^^ ÄÄ^I^ ,^U-^ ^^/< ■#- «-«l!t^ -^tyt^o^->åt^ ^u^' ^, » <^. «WA «~V <r.v /J?a1, J f'-'^'- .-/.V ^^^\ ^ ^ /C^i^^ a>J^^.JL^^ t^/^t «»J7 M^'*^ 0*<*J $^, i> <j a(/<v ^y/Ét***-^ A*^ ^-^i* ^A^ ^i* *^ 
«44 i*aJ.a»*.^^téA. 


To. f^ /<yt.»*^, £^2*^ z. 'V^ ^-iX^tt. f*< f^ ^-Ci^-t ^ S/1A.Åi^6 ^ /' ^.< ^i.UT' 17 

.^- 


,'_> 


i«.,»*d*<5>^Ä^^ A ^CL4Jt^^'ét^ A <'ac^ - *» ■m/ a£t'ci t^MX /O^Mtn x Jf A»-»H.A* 


// ^r, y ^' ^» //«^ 


/ / j 

'-' *-' ^^ j / i' ''<i^«^«. ^Vi^ Ä^*«_».<i_^ i / ^!^^t-u/tjt a TZ^ A*»-*^/**^, >^ '-****»-*< -i^^s* y^A.^ ^»»■»'it^ 4 ^''*tiL^ dkp^A^-T-^^-^^^i^ y^t-ayu ^ 

^ 1 > » a I rjr- 
-v 


^■*»*V« ^ -- . ,. 

ya ^ ^^^-^^ U*aJi*^ y<»-^<^-tJt, ? 

-^ ./ ^1 ^/é*<« (ftlteA^^<«-^ ^risi^^^M^ ^^ 

t 

J 


l^^-^Ä^^i. '^Zt*^ <t-tiuyrfi^ 


r- > 


V .... . ^ ^ >>4<^ it^'~V-^ t-t-Ct, < ^ t- «•» «t. ^ *" y^/ j » *^< O f ^, \^ y ^ fc^^^/k-^i^Ä /Lymtec^^ ^^^^4^ ^^ttjl^^ ^^^rr=^ ^/J' ^«v^; ,:Hii^ >J^^ /j(a^'.,^a'^ A//^^'^-**^^ ^* / / **A - 


^^^^' ^^ ^,'^,L^^/ ^V^- ■^ 
" ' '' "^ ^. <?^**/<» atct <»•<« St ^»-^ at..94*^a £i 


M* 


-^^ / 


^-V' ^ ^/^^ /<U.^ ^-TA ^y'^*^m^jt 

■»^ • 


yv^* z/ 


^y z' 

/ » -^ > >■ ^^^^.^...^^c^ ^ U.^ y^^--^^ J^'^ 
/ . I ..t^rn.^ — ^^ «4^e.'^MA ^.''^ä-^ML-Ä' iC4\^ ^/^ 

/>fc*»iy^'Ä/4^ •^''»r^S^ ''^^^'■-'^^^ ^/-i^y /^C ^(L-^-C-t-t^ ^o-^oca^ z^a-^^^t-A. /^a-i.ct^f*^*^ /^c ffo. ' . ^^-^ ^ > / ^V^*^ y / y / >* y ^^^i*' / 


l/x/-xt>^'^ -^<>^* -^5e-«^,,»«v^v/ -^^^^.y^ 

•^ 

ac^c*^^ /^44&4cy ^t^it^t' ^a^a.^^ a*tciA\ ^ ^ 


«5^ y '-** ^^^a^^X^^^/y ^^S^^,.,^' 4-*.-^^,^^ ^ . c ^ U^ / / yyt/ ^j:4cl< ,.aJ:^y!j^ ^ ' a,-*'6*-t.c^.^^t.^^ 


v, ^t.^^f*'-*-*^ /^^/^ey''^^, ^^Ä-rf^»-«: 


/ 

^^L^[ Å^'*<*^jr /i^*-*^*<-* ^A^yétm^ ^yA*^' 


L^ (i-^^ <^^-*^« ^ e»-£*t^ 'f 


•^ . / ^ ^ "^ y 


^H^^tZCt^A Åjy'^*.4^ , é » t x ^ t %*^ 'Z^^-**^ A.**C^ ' -^c^ 


-«^ -^^y^-^m^ / / / / 

/ua J^-»/^*» ^^^ ^^^ '*!*** 


\,^j,x4..^^Ayt>-*-^A y^^ 

/ 

/ j,4^,.t4^!.,fiL^ ä^al*»^#« ^ "; / *■< ^o^A r-t^ 

J^ ' 


/ -^ /J« «.*-M^ ^y <»##«« -^^'.A <^j^ y^i^fc^c* ^i^ 


'^^^^^■**|»C ■ 1 I a ■ A • ^ . u' ^ i^ >^ V «j^ /^^^-»'^Lf y^rz-^^cr^t^ ' 


^c^ ^^^^^/^'>^^ y ^'**^ Z^^^'*^ ^x--.<*.-w ^.*^ Ä/^***« ■ 


^f*tA ^;^W<y4y y^^t*A - é^/ ^o-t-yirf *-*>-«^--;>4:tf <a«^*» -^yö-fcc* -**«*-* ^ii^i-i^ éfw^ . • v'^?-'^ at)t4^4**4^M ,^<méu,nd ,4ie*<»— -.4X^'-*«i* -^ ^ 


> i ■ ■ 

/ 
^i '" ' I ^^JJI, JW 11^ . J' ^ til' , /^■»^t^t-i.*^'^^^ 
V^/ ^4 Anteckningar. 
Tapuy. 1909. 
II. »»»»-# '1» « •« im4 »i «« a» 

n * >: a 

■ - ;■ S 


m 


W 


^^ft:^ 


B 


^ffl 


fe 


S 
^^bJ 
H 


^^M. 


m^ 


i^^% ', 


ffl 
W 


^^S 
fm 


m 
rrxi 


i^*^^ 


^åXmåXåX'' 
ra 
^S 


S 


^s 


^^ 


W?^-l 


^^ 


^^^^mw^MM 
ra 
' 


#f1 ^...^^ y;^^. ^J 
J 


2 


'^^ 


'^!SXXX"^X2^" 


' Ä_2 i 


^^^^^^^^^^^^^^^^o 
i 


^^^^^^^Ä 
^ 
^^^^äär^"^' 


AM^S^Ä 
^^^^^^^^^^B 


ä 


i^«^ 


^^^^ffl 
^va 
«d 


»^ 


\åfÅJLMM,&Jä.JL.A 
^2, 
J 


VVWT^T'^ 
X 
/Mt^^LiA .tt .^^ .Ä ^ » ^^^^WYJ^Y^^i^V^ 
w 


^ 


l-XXj 


^^^^WVw^^rW^^Wyf^w^ »-#*#* fti*» 'j^.Å^Z^.. 


B 


lT 
1^^ 


"^ * .15? 


h ■i 
/t 1 f*- j_*^>^ 

(I^IU-^ 
►Z.<2 fT A^<a.**-i'-« £J^ (L <i^**-«ä-<~ 
N ^tti* ^ 
(L^ t Ä-t *o,^ O-Za , 3 >^;>^ j' u-^ 
•^^'^**^ /->' ** /i^L~*u.T, ^f^,.i- fW<^f^ /"ILtrt /- -^ 


^^i^^iJ:^ c .^ x^ /f^ /Ct>^ ,^-<^ ^^ty. ■i-" / ^.<r^*-^ ■*^ t:^^ t^t--<* '<4«**t< ^^*<r^' >^ ''*» U<^/ ./r-r-i^ /i*^-^ 


!^^. 


w. ../•..,, 

^ vj '^e^' ,/^i>!*^- .»^^ /Ci^^iv 

/i^^X^ /^tk.A^rfwS^yjtiiC". i/^a.1 1^ * ^. J**^ >*5 
|/^ ^^^U^ -^C«v ^'O-C^t^CC ^^^ //**** -^ 

\^ ^ ^'^ ^«.-— JS^ '^ 


1*^*^ ^ ^ .^ ^^ >^*«. / ^-^ ^46oA< -'^*-^ ,^fc>r ^-vt^ , .'éd^ -^^ 
yt<> < <^^ - .'<s r-« 


Ér*-J.*t-1., <aJv /*^C* 7 


(k*« ><<-. »^C*" ;i^ r^< • ^ •«-«-. ^i.*-_. ^^•* ,«^-^ ^^^—y^^'^ - ^^■^■^ yr*r- » ^^ »I ►*»jö^<; ta*y^a . -^^-T rfi*-^ ,*<^<-^i«, i>^*a^ ^^cÅ^l.^^ /é.^^ 
^r»v— ^ gj^- ^é^*^ C^"^ '/ILté/u^ ■ ^'Zl 

c»^ i^-»'**- Xuijr 4it*^ d-%^ u*^ ^Ayt"»^^ 4^^ /^♦vA X«-»« '<»'£>L ^^ /^<»^. ''^ 

^*W -Ä^ Vi-^ #.^ ♦***y -9*,^ ^J^( ^*^'*' l/<^'iÅ*^ 

^^;* A^. ^ii^ Jut^ ^ ^ Å^ Z,^ 
^ ^^é^ 4..^ ^,^ ^^^^ ^ \ M'j^. ^ ^ ^iU -^/^/-' '^T" / ^iÄ?^ c ^J^Jy^ - 7" -^' ^'- 


^^'yiJLc ^/''^ ^^^A' ■ 


^,^ ^/*^ ^^'^y^' 5^^ 1.^0^0,^^ >4.v^-^ ^-5i^. -^-^W-^ 

. ^ .^ ^-^ ^-^^. y^U...,.M.^jL:, " ^* y/ZA'^t>e /4^0 /^■é^^..^^*^*»..^,^^ -^y^ 


/ - ^^-^w:^' -•^-••'. /4w*.**.:^^ ^'^^^ *''^"' ^'^'^^ y 


■i^^^it"/^* «» y fli^* ' ^^^**v*«^ y 

^ / //a-*«.*^x^j^ ,10^.^ -té- 40.^ <#<<»V*< ..^^w^^ ^ '- *^ c^ 

/ ^*, /^a-M^-t*^ ^ o^^ -fi-*-*<-/^< " '^^l^jj^ >y< 4C*^Jt. 'Ji»^ ^'' i^/z;. oL/* ^-»*'. /'^^—■^ y o 

/;«.^ a^c^J.^y^^fu^e'^^ -<^i-^^*^' /■CKC^ ^^^^ <!^/ 

p^^flT . :yw-, /x^-u^-- - ^ a^j^:^ ^Xi^^^ -^^ .^w^-. .i^-^ /'^*V- '^Z 

^fXy^iu^^pU — . .^*-# /<»;; -*!*^ ^<^ 

/ '^'i^'*^ ^^ y^ Ä*. /'tt-<^ -e^ — _^t ib-^^ , 

"i^ "i^ tA ^ '^-Wr*^ ^iJ.*^ < t< '» 7 ' OIU^ ^.^LXJLx C**^-^"-**!, 
/^i 


i* j /*^ O-ST /uX4* *-VT>^«»S 


\ ^iu^ ^-*-«</ 


A^^ 


Ä/JT -^fcr-».-*-!- jLjjZ J*^ <V^ ■>»'*. J^-M-fcv 
^ l^^ é^ oMI u7l-*^ ^^ .^/r*/*. O-^ . 

J/ic^,^ ^1-A.mM^ JU^ Å-i-u^ t'i-u~tiV iil'U.Ci^ a^ 

-'■>y^M.jÅu A\r^*^ \^^iw ^Ä*^ <in>^ t*tcj\^ .-/t,c_*u7 
j^ .^-^Za ig*/ y-yutX;- -^ >J^ *<t^*v '^^ /<ii^ 

, ^4a /^-^ ^ ..^s- ^>1; ^^*^ i,.u^ 


A* A. ^:>^-^^ éeu<.4jL^ /■ /u;^ ^^Ji^. k^ ÅajoT ^'2r 
f/c^-zJ^. ^t^f^ upp^ ft^, /VUC^ hii-*-4~<- Ic^ <st^-^ 

aX^Ai* *,* (►/, iJT" //-- 'U^l cLu^ é-é^*-^ 4>" u -t^fuunA^ < chÅ 'V--«z K^ Ä-*- \> «yi,A,.^/<^ -i-»^ 


^ V 

\ O'-^ t^" > "i — ^ 

.^ ^ / ^^^^^'»-4 <Mt.«^ ^^ /*'*'•— ^^^ _ 


fr - f . / (t V , r/ « < t^'fl', , / i2"A^ ^, r -tr-fl-^^ -^t-C*-, /*^lV ' t l'lA'%^ 


^ ^ /^ ^ c^*.u^ /«-»-/, ^-- -ai-^ /^i,!^ ff^tf*^ 

1^^ «^u^ 7^ ^ d T^. 
<- r- ^, ./ - ^j,^.^ ä^ otA*- *^ '*^*^ V^ 
\, ^j 

^ 

V^ ^ c/- ^ / 4i^PH.A^Jf — '<**«-# T , <:?. Cer*^^^4^ JU 0^ 
jit/v-*c^<' ■^ /«.^ dJ^^^ I^Cu^'^' v /'i-^ ^t''U.*-M^ '"f^.^^ Ct^H^ cé^t^, /^*i»-^ 

i . 'i^lV' ^^*4t/^ )flJ^^*^ 2ZJ^ a<J^ Å^^ 

/ y \ j ^ ' ' — / 


J 

/<*< J ^ [ 


/^y.. -V ^>;- 


y^rUt^ 1/ vZ4H*J-i 1^ ^a^^^u^y^ • /^ -^r^s ^'^^^«-^ 
^. \ f ' CaJ^ö.--^-^ / . ' '' • / 


I O v t no g ' ^^ O^ o,^ CT»^»^J /r- s*rji/< ''il" 
/ o .^/Iä - Ct . ^«VA. O — .'^1 /t>cce^*^ tH^ C*^ a-<n ^dUM9< y/i 
^ tAXA» 


/ / , / 

Anteckningar om 
bl. a. Tapuy. 1909. 
■ lééåmimmåmim .>.'•-- y- ■-. 7?!. liiMiÉiiÉ aataf f^r/^^. ,p.bBIKsmA>, (i ^ 4 


^ 

'^e. 
]SI:o 081. "t;»^?' i 

I 4m 


/« tu " . — j — ^ r' 


■ a / 
^ ^ / '".^Tä. a^<^<^/^^its^' ^-^-r* .^^^^ ^^ 

if-MJU**.^ 


■ 
y?o^ ^ya^A. ^j^kya<J ^/ta,n^ 

'^^ ^«^ '^'^ ';*.' A^ cL*. ^^c - 


^ ^ ^.^ «»-«Ä^ AuU 
f<j.é*f 7 

r>ér ^-<^/i ^"^''^ ^"^"* ^'^ //^, ' 


It tr-yt,*^ -<: ^c^,^^^ ^,**V^W^ ^**^/*^^^. / / S/cU^/o^ ^^f ■Z* ^^Å.4n^^, ö4 H^e^C^-^ 


-^^^^ ^xn::^ 


^;;>**«^**-*r '' '^T" <-^^f,^^^ 

j«J7* *<ii— «►**- #5^ ,^ ^> /i^ 


;<' 


r ^ ' ^^ML. J J^ t/- 
^Va* <J^' i*-^* iM^AV^ ^W, et^ ' a.r^-*^A. < « ■« -v H f >. Å^' .ui^ /^ 4 ■'^'-^ 8 o c^^/ y cjJ*- Ä*''^. ! '^» •' la^"^ (t" /Z*^ ' ipé-M-tn /yi^M-^ ^V*- ^ '/* t y..*- ; /-^V»!, , 'Jt.t.Jlk**-^^!' / 

-. Z/ •-*-*«-* 


^ — 
/ >- 


y a. 


a y 


/, ■'- U 


(^^ 
^«fv>*..»> \ ^a^*''^^ r 
J C, ) QS^xy<''-**-C/''^^c 

/ 


/ifc^/t*/t*^^^ ' £it^'**<*U >^ >4-Ä-^ 


1 c-^:^ /, A-y«4.«-^A yittt^ »t. fi^^i*^ U^\^ -e^!^ ^ -^V /«^«^*'«C*->' 

/'4 '/^ _ ^ 

•^ 


£^4 ^u^ ^*^^e^'' fÉétJt 
ij^ ru^ A> 


' y . — 


A O^"' /^^ c^L.*-*t^eye^ Ti v<^ 
v 

c>*i^tce /fAL /t^a^j^ /^Ä- 


y __. ^^' <% 6 0M.«^44^ / 


/ Ctf-<t^ M^f-**^ 
\r'^ 


/^ 

/rr<n i-i < r y**^ 


/ 7— / ^d /ft <^>, z^ * .vS:^' 

< 'Ztci^h^ \u »-^<. 
<^i-cS~\^ C(t^ Äö^ftj;'- 


x/J^ ^/^^ ' A- '' " ' 


t^-i^-t^A^^ äL< ^3«' et'*<.6^'^. <a^^ 

A-y, 

f 


# ^£t«t / iK VÅ XtAi ij;52^^%IjL^ j0uä*!»LJU \<!ul^lu^*p^ t^ ^v*::*^^ /^<v /ö^- '^-^ <iL^A^ /^^/<-*-K- ^^«*^ / ^^ ^ ar*Aér>*.*>^ /t^^'»^ Ä**^\^*t-K-*^ ' 2^/m /Cn».!. 
^ '(é.T<U .\^ ^ ^'t^ Äf-*; /st-*/ •-. 

A^. ,,^,«^^, »oV'»**^'*^ ^ I 

■ "# h^ j '*v. >C:;£; ,^*y <!2,A^/4- .^.^^ ^ ^ «^ /< ^« i::!,*^ ^'4/* *^' .rf^J^ ^- V''J/^ ^<^ / ^y , -^^ /t-A^Ou^. tf^^a-**. ^y tr-tJ^ ^tu^\^ -»-*r^ ^>^ ^;|^<^ ^t^^^pt-* Å^V*~l' ^4».^^^^'*»-*^\ ,^^ jjfe^.^ a*^^ ''iSl*-»»*? z^^-^jy, :^^,^. /y ( 

■«- — - — 

^/w^ r'-r- r t 11 ^ H- | |' , f^i; X,J V^ ^ j fc iM rt, ^fT .i.. 


^ !^ TT?: T-^ft^ r«li**- |»> U» I >-^ »fcl4r, / <-,V^yi",.^ ^^^y.I-/' 


-^/^^ a/ AÅoå-^ 
C^t,*^ -^^■^. ,4^^ ■ f^-r. B , ^^ , . f t, ^ 


a^ /ir/1 fd^ ry^t J^y J A.**4*,'bU-^ 


■ nu *p U i J ^ I oZcta . 


) ^. U^hlJu.^ oltS. 


v**^\ ^aci <r «■«.«< ^ ^ / < (t ■/ ^^^ ^ xW.*^ «?*!< X*^ >^^^ ^^ ^*^ S^C"^^. 7 Ma/»^ />44^<*^ ^.>,^c*^ 

^> ^ci^^ék^ ^^^^r»^y y\ <^**€^ ^1^ 'Tt.^t^kL 
^ffjtP^^ **4^,t.^Zh t***J-9 'infc^^, //akTL-. /t^,^,. ^ \y / > 

.1/' ^ '^ 

_ , i y 
j^Sa!*-^-*^'^'**^ 
'■/^ .^'h^" 


l^ a^c 7 fitVli«Ti<li( f/, t 9 lt m i I I I 1 1 I A /7 CM CM o*^ o»-K < vyv«.. "% ■^ <^ UlTa^^^s^ u^ tP- «C/ö— /v7 W& A-*^ ^-umS\^ H^k ,/U4 Aj-V-1-v— ^4^ A-^t/t^ (T i' iv-< I C^^j/éritS^V^^ 9**0^.^^^ o^ 7 • A^^K ■^*» <*V-j^ 
c^„a^ ^ ^c^' 


Ä-*****. 
/A^ ^U-é/i-r. \/ , 


^^ ^ y ^¥*t*i / 


»^<^'eA ^C:«t ^^*^ /^^^fc W »,...^ 


'«^ .#«y, -^r>v -J^ OM^ CU-"^ yC^ iJ.Å^ ^^i.*^^ A^/« vt" »-fu^i 


f \ k \ ,<«r 

^J^r >é^ X<«M. /Vér-«^ /^■■^é ^^i4-^M.^^^ ii^-aU^ ^^U-u,(y Ou^ t^ru^ tATUt^ oykcc. pyJL4 Cc^-f a r: ^^ _,^ _^^ 

l£X i^*h '»t/ /'^ xl^ -A^ 4^^Ui^ ^-1^ (h-0Å z^^*^ , 

^*^'^*^^_^ _^^^^ i40^ ©^ ^<*-i^ <^J» '^--f^ /^ ZT ''Pt^-H-» H4^J± ('t*!^ If^-é-s. plJ^ 5 ^/^H W ^^^^ ,s^^ ^'a/ 
i| ^ 4^ ^^t^ .^--' /:4.-i/-#<-c*, -t^"-^!^ /i-^-*/ J!fn^' 04 * -^ 
Ot^ 7^' '4.A j?^ /ytT.. -?,ir f^ ^- Y -^- -^ ^^ .v» ^^* 


/ -C ^' tM. Aai*^ /? 
T I l: 'i 

i* 

a* 
■»**» T^ ^i^'>^ W "^^ ^XT U^_^i^ ^ 

éi^'AJ^ c-tXJk: 72:^/4^*^ 


4/**^ 

^ 
^/ ^ ^<-<^ ^^^ .^^'^ A. Ay' ^^ 


"7 \Ji^ (hJl^ ^Uju Åj>^ Ar^ Z v ^ '^ i^ 
t*^ Jty /•4 i ^ / /'< JS rj .><:<>^ >24^'«MMN.. /^^i-m 

^ ^5^ .^ ,^u< ..*;;: /u- ,^,^ . 

■^ ^i^ JX^ /C. ^sÄ. v<^ ^^' \ 
Tho-C /.■■: ^ — ' ' \ j I ä2 ^ * ^ ,< t' 

/"^^/nm M 

'<« /V 


... //• '■-1 ^/ ^#T» 4i>^ y*"^ ^^*'*'«f ! ' ' - f. Anteckningar rörande Tsirakua 
och Ava (Chiriguano) . 1909. 
ri • • • «.• »«•■■• ■ • ■ « • 5 ■ - ■ #( 
H fci M K, a « I I ■ ■ B ■ B ■ JU I 
A 

tt-r^ %i ^'^^ ^p,BRlKS,Vl^-^^^^ 


N:o 081. '^^^PT' 


I ^ ' » »^ , - ' — ''*''^^' — 


Åd,. >t*H-^/ 
'—^y ! yl- ^ { 

^e£i ^Ck ^'^^o-L^ - /Lev Urt^'-^^4.*.t*^'j.t^- V~ 4 ^s£. . — ^pt^tMju^e^ 

T' / JJH /u 


^i '2yt<-y<-i^^^.^t^ 


/ ^ 

4 J 3. 

4 j • rf 
'-^-3 fi (HiyH a 


a.otå/-(^'^ 
• — — _ 


.i^/_ a-*^^^^/L ./<ijth^ ,,■ .;^ - y-r.--^ " ■'^'^ "^^^ <3-*— . r-j^^r^^ 


I v/ /'-»o /4**«i öli yi-« <iuc^ «/• a-^ At Å<»^y (^ /^ <-»"»-- ,/**^ ^-'* "'^'^^^v ^;V ^t^ ^^ ^ ^o;;;^- ; ^/^ -^-^.A^ Lt^O^ Ä^ Z-v-*^ ,-#»— ^fU.J^*^ 


/Ä. ^-«^ "»/»Ä /?<nfic ~ Ux- hM ^ .11^ Aj;ij [tK*^ 
^ 'i 


/_ J '-/•H^A ^ ^<*-<-t« ^*.*»* /fJ-»<*- «,.»/ •Itt.^.y^.M^ ^-tyO % 


^/ n.cj.-.JriM^.^ ^ /<^;l-»»-.-vc^ y^ " ^ ^ ter./.^ ^.^ .-^r^ ^i^t^ifd ^ J^u^ l,^^ L.^ uh^ ^ s cu^tt^ — Tm m>**.n. 


^ 


-i.*-^ ■■<[^x l^'l4*.*M cL^-^i*-^^ u^i 


rVj^ i ^ k , ' TT ^ 


•s ■^, '<^'" 

>«^< 'V: •C 'v. 5^ '^. ^Cr^-^^-u-^^ "' 7Vrfi J/T-c 7^»v 
^1^ a / Ur**>* ^ A^ «| - C O^t-» ^«-«s ^>eL. \ 6tttKyv>f^^-%9' \ A» A K^e-t^t^^e/x-c^iatZi.^ — C- ^'*-<— »<-/-» <(^«° •VMft -rr /■^ <X,y^iK _ A. H»n4^ cu< 
r 

l/ ^t^-«<^ " '^-K. A, ^'*>^^^^iJt f c^ '■r'U'\A^ ''*<-»^ /' 
f 4»**. J *7^ ^^ ' y^"^^^^^^^ '-^^'^'^1 C\ f\ '< 

•^ 

^ 


Iv ^ lytvu ,y a/C 


.U^ikuXi.^^ '~yu^d^ Zj^f^^^ fU,< .< j cyi-4tx Cciyi{ v 
■^cTM yo-^ ^ 
^?^ ^CuX. 


l-^-^yl^ I Lil^M.-W-»--K • 
C-<^L)U^' I AaU^"!'^ kju^i^ i^l0ui a^S ii ' i 
Ir 


fe 


? 
■xj h ^ : :IrIaBd NordenstiSld ' 


1 


^^Hl 


Anteckningar fräa fH 
S^damerikÄrExpeditJoaefi M 


1 
;4S:^ 

¥^ft'^ GStéböjrfif" . 
Museuni |; ^^J- f \1 
.^ 
; v k. \.